Konkurs

Regulamin konkursu

na maskotkę Przedszkola i Szkoły Podstawowej

Instytutu Postępowania Twórczego sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

 

I. Postanowienia ogólne.

  1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”), jest Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul Rewolucji 1905 r. nr 52, 90-213 Łódź, KRS: 0000094536, NIP: 7290109624, REGON: 470565146 (dalej: „Organizator”) – jako podmiot prowadzący niepubliczną szkołę podstawową – Międzynarodową Szkołę Podstawową Edukacji Innowacyjnej w Łodzi (dalej „Szkoła”) oraz niepubliczne przedszkole – Międzynarodowe Przedszkole Edukacji Innowacyjnej „Tęczowy Świat Dziecka” w Łodzi (dalej: Przedszkole).
  2. Dane osobowe przetwarzane w ramach Konkursy obejmują:
   • dane Uczestnika: imię i nazwisko, rok urodzenia, szkoła/przedszkole, do którego uczęszcza uczestnik,
   • dane opiekuna prawnego Uczestnika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
  3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które opiekun prawny Uczestnika akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
  4. Konkurs może zostać ogłoszony na stronie internetowej Szkoły: https://podstawowa.sei.edu.pl/miedzynarodowa-szkola-podstawowa/ , Przedszkola https://przedszkole.ipt.pl/ oraz profilach:

https://www.facebook.com/Miedzynarodowa.Szkola.Podstawowa.Lodz

https://www.facebook.com/TeczowySwiatDziecka/

https://www.facebook.com/TeczowySwiatDziecka/

https://www.facebook.com/powierzchnieipt/

II. Uczestnicy Konkursu.

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Szkoły lub Przedszkola, a także inne dzieci w wieku przedszkolnym (do 7 lat) i szkolnym (8-15 lat), którego Opiekun Prawny zaakceptował Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. przedszkolnej (do 7 lat),
  2. szkolnej (8-15 lat).
 3. Z uwagi na niepełnoletniość uczestników, opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że:
  1. Uczestnik jest aktywnym uczniem Szkoły lub przedszkola lub spełnia wymagania wiekowe wskazane w ust. 2;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzanych w ramach Konkursu danych osobowych i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, którego jest opiekunem prawnym dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Uczestniku dotyczy to  także odpowiednio  jego opiekuna lub opiekunów prawnych.

 

III. Miejsce ogłoszenia i czas trwania Konkursu.

 1. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 10 czerwca 2024 r. w Szkole i Przedszkolu w ramach pikniku z okazji Dnia Dziecka.
 2. Informacje o Konkursie mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Szkoły: https://podstawowa.sei.edu.pl/miedzynarodowa-szkola-podstawowa/, Przedszkola https://przedszkole.ipt.pl/ , profilach:
  https://www.facebook.com/Miedzynarodowa.Szkola.Podstawowa.Lodz
  https://www.facebook.com/TeczowySwiatDziecka/
  https://www.facebook.com/zlobekteczowyswiatdziecka/
  https://www.facebook.com/powierzchnieipt/,
  a także dostępne będą w siedzibie Szkoły (ul. Pomorska 83/85, Łódź) oraz siedzibie Przedszkola (ul. Sterlinga nr 26, Łódź).
 3. Konkurs trwa od 10 czerwca 2024 r. do 10 października 2024 r. – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych.
 4. Praca jest przesłana w terminie, jeśli do  10 października 2024 r. zostanie fizycznie dostarczona do Organizatora (osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera).

 

IV. Zasady uczestnictwa w Konkursie.

 1. Zadaniem Uczestnika jest przesłanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką stanowiącej wizerunek smoka, który stanie się maskotką Szkoły lub Przedszkola.
 2. Praca powinna być przesłana na papierze w formacie A4.
 3. Każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, wskazanie Szkoły lub Przedszkola – jeśli jest ich uczniem.
 4. Prace należy przesłać na adres: maskotka@sei.edu.pl, lub zostawić w kancelarii Szkół Edukacji Innowacyjnej w Łodzi ul. Rewolucji 1905 roku nr 52, 90-213 Łódź
 5. Do przesłanej pracy należy załączyć wypełnioną i podpisaną  Kartę zgłoszenia uczestnictwa – stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 6. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace.
 7. Organizator ogłosi zwycięzcę Konkursu do dnia 18 października 2024 r.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród rzeczowych, w tym nagród głównych w postaci podwójnych zaproszeń do Parku Rozrywki Energylandia – w każdej kategorii wiekowej jedna nagroda. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 9. Nagrody zostaną przesłane na adres Uczestnika przekazany po ogłoszeniu wyników na adres mailowy Komisarza konkursu.
 10. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi Uczestnik Konkursu.
 11. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą odsyłane i przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Inne prace będą odsyłane na prośbę i koszt Uczestników Konkursu.
 12. Oceny prac oraz podziału nagród dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 13. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
 14. Wyniki konkursu mogą być opublikowane na stronach internetowych Szkoły: https://podstawowa.sei.edu.pl/miedzynarodowa-szkola-podstawowa/ , Przedszkola https://przedszkole.ipt.pl/ Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o ipt.pl |
  oraz profilach:

https://www.facebook.com/Miedzynarodowa.Szkola.Podstawowa.Lodz

https://www.facebook.com/TeczowySwiatDziecka/

https://www.facebook.com/zlobekteczowyswiatdziecka/

https://www.facebook.com/powierzchnieipt/

 

V. Zakres odpowiedzialności Organizatora.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-213 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000094536, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jako Organizator konkursu jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika Konkursu, którego jest Pani/Pan Opiekunem Prawnym.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: ipt@ipt.pl
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ipt.pl.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika Konkursu, którego jest Pani/Pan Opiekunem Prawnym w następujących celach:
  • zapewnienia uczestnictwa w konkursie, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, którego postanowienia zostały zaakceptowane przez Opiekuna Prawnego Uczestnika Konkursu – dotyczy danych osobowych Opiekuna Prawnego;
  • zapewnienia uczestnictwa w konkursie, wydania nagrody, możliwości ogłoszenia wyników konkursu (w tym ogłoszenia wyników na stronie internetowej

www.sei.edu.pl

www.ipt.pl

www.podstawowa.sei.edu.pl

www.przedszkole.ipt.pl

https://www.facebook.com/Miedzynarodowa.Szkola.Podstawowa.Lodz

https://www.facebook.com/TeczowySwiatDziecka/

https://www.facebook.com/zlobekteczowyswiatdziecka/

https://www.facebook.com/powierzchnieipt 

) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnej zgody wyrażonej przez Opiekuna Prawnego Uczestnika Konkursu – dotyczy danych osobowych Uczestnika Konkursu;

  • w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. konieczności wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, ogłoszenia wyników, następnie przez czas niezbędny do przekazania nagród. Po zakończeniu konkursu przez czas związany z wygaśnięciem ewentualnych wzajemnych roszczeń związanych z realizacją konkursu oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisów podatkowych, sprawozdawczości finansowej – 5 lat – licząc od początku roku następującego po roku obrotowym.
 2. Dane dziecka w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia zostały pozyskane przez Administratora od Opiekuna Prawnego Uczestnika Konkursu.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 4. a) podmioty zewnętrzne uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy odpowiednich przepisów prawa;
 5. b) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora danych – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 6. c) odbiorcą danych osobowych może być także Meta (Facebook) z polityką prywatności można zapoznać się tutaj https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, aby zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą.
 7. Uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom prawnym w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przysługują następujące prawa:
  • Prawo dostępu do danych;
  • Prawo do sprostowania danych;
  • Prawo do usunięcia danych;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • Prawo do przenoszenia danych;
  • Prawo do sprzeciwu;
  • W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Żądania dotyczące realizacji powyższych praw może Pani/Pan w zakresie swoich danych osobowych oraz danych Uczestnika Konkursu, którego jest Pani/Pan Opiekunem Prawnym przesyłać na adres: ipt@ipt.pl lub iod@ipt.pl.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Uczestnika Konkursu, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym narusza przepisy RODO.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie. W zakresie w jakim podanie danych osobowych jest uzależnione od wyrażenia zgody na ich przetwarzanie – podanie danych jest dobrowolne.

 

 

VII. Prawa autorskie.

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
 2. Uczestnik oświadcza, że w stosunku do prac konkursowych zgłoszonych do Konkursu przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe oraz, że prace nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz nie będą miały miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania, przetworzenia, korzystania oraz rozpowszechniania prac konkursowych.
 3. Na podstawie niniejszego Regulaminu, poprzez zaakceptowanie jego treści Uczestnik udziela Organizatorowi na zasadzie wyłączności bezpłatnej i przenoszalnej licencji na korzystanie z pracy konkursowej przez Organizatora lub przez osoby wywodzące odeń prawa do korzystania z pracy, na następujących polach eksploatacji:
  1. wykonania w oparciu o pracę (kształty, kolorystykę) maskotki Szkoły lub Przedszkola przy użyciu dowolnych materiałów, w dowolnej wielkości i ilości oraz jej swobodnego dystrybuowania i powielania jej wizerunku w sposób wskazany w punktach poniżej,
  2. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie pracy w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania pracy niezbędne jest jego zwielokrotnienie. Niniejsze pole eksploatacji obejmuje w szczególności utrwalenie pracy w formie płyty CD;
  3. zaprezentowanie pracy lub jej części w postaci pokazu multimedialnego,
  4. rozpowszechnienie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do pracy w wybranym przez siebie miejscu i czasie,
  5. modyfikacji,
  6. utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,
  7. zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi niezależnie od ilości egzemplarzy,
  8. wykorzystanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych
  9. rozpowszechnianie pracy, w tym także najem pracy lub jej kopii, przy zastosowaniu egzemplarzy wprowadzonych do obrotu oraz w wersji stanowiącej efekt pierwotnego przetworzenia na podstawie niniejszej umowy;
  10. wprowadzenie pracy, jak również jej części do sieci internet oraz innych sieci telefonicznych i teleinformatycznych, docelowo lub celem dalszego udostępniania zarówno nieodpłatnego, jak i komercyjnego;
  11. wprowadzanie do pamięci komputerowej;
  12. wykonywanie autorskich praw zależnych.
 4. Organizator będzie uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do pracy w zakresie określonym w ust. 3.

 

VIII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: maskotka@sei.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu udziału w Konkursie lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

 

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2024 r. do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Regulamin wraz z załącznikami